Podanie o zapomogę z funduszu socjalnego wzór
Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. jest na to jakiś paragrafZałączniki do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Wyjaśniam, Ĺśe przejściowo znajduję się w.. Nie znalazłeś odpowiedzi?. Zapytaj prawnika online.. 1 strona wyników dla zapytania wzór podania o zapomogę z funduszu .ZAPOMOGA ZDROWOTNA-SOCJALNE - napisał w Różne tematy: czy osoba przelekle chora starająca się kolejny raz o zapomogę zdrowotną za każdym razem do wniosku musi przynosić zaś.od lekarza o swojej chorobie?. Zapomoga (pomoc pieniężna lub rzeczowa) - pobierz w .Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.. Jednym z praw pracownika, określonych, zarówno w Kodeksie Pracy oraz regulaminie danego zakładu jest prawo do otrzymania zapomogi z Funduszu Socjalnego.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.Informuje o tym również Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 8 maja 2018.. Zdarza się .Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (innego niż dopłata do wypoczynku) Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie dopłaty do .Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy wzór podania o zapomogę z funduszu zdrowotnego w serwisie Forum Money.pl..

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.

zapomoga związana z pogorszeniem sytuacji finansowej) .. (łączny dochód brutto gospodarstwa domowego z tabeli 2 podzielony przez ilość członków rodziny z tabeli 1)Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie pozbawiony prawa do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na okres 2 lat.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.Znaleziono 33 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.. Wniosek o zapomogĘ.. NOWY TEMAT.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .przyznania pomocy materialnej z ZFŚS na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoWzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS wzór pdf 514.86 KB wzór word 86 KB.. napisać zwracam się z prośbą o pomoc z przeznaczeniem na .. zakup podręczników , zakup żywności , nie trzeba pisać wypracowań wystarczy króciutko opisać swoją sytuację [uzytkownik usuniety] ..

Oto przykładowy wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego.

Bez względu na to, o co wnioskujemy, zasada jest taka sama.. Przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.. jak napisać podanie o zapomogę z funduszu socjalnego wzór?Przykład 1: W związku z choroba pogorszyła się moja sytuacja materialna.. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zapomogę przedstawienia zaświadczenia o zarobkach z innego zakładu pracy.. Socjalnych.. Z góry dziękuję za odpowiedź .. Muszę napisać podanie o zasiłek/zapomogę 11 1 .. Tu masz wzory wszelkich podań.. Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży .. Złotych.. Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!. Załącznik 2Dokładniejsze zasady dysponowania środkami z funduszu są sprecyzowane w ustawie z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).. Formularz załącznika; Wzór zaświadczenia - wystawiane przez lekarza położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do .. Odpowiedz.. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* ..

Załącznik 2jak umotywować podanie o zapomogę z funduszu socjalnego?

61 kB].wzor podania do opieki spolecznej.. Załącznik Nr 1 - Tabela dopłat do różnych form wypoczynku .. Uprzejmie proszę o przyznanie mi zapomogi w kwocie.. Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS wzór pdf 193.48 KB wzór word 59.5 KB.. 0 ocen .. który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Odpowiedz.. Wzór [doc, 26.. Wczasy pod gruszą - pobierz w formacie pdf: 5.. 00 kB]; wzór [pdf, 30.. Socjalnych w składzie:Pomysł na biznes z FB Kody pocztowe Zakładam firmę Firma Jutra EY przedsiębiorca roku PKB Poradniki Informator - stawki Kalkulator odsetkowy Diety zagraniczne Urzędy skarbowe Baza ZUS ABC funduszy Portfel inwestycyjnywniosek o zapomogę podanie o zapomogę podanie o zapomogę z funduszu socjalnego wzór wniosek o zapomogę uzasadnienie Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Wzory wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS.. Przykładowe podanie o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Anna Kowalska Wrocław, 02..

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) _____ *skreślić…niepotrzebneW sytuacji, gdy wynika to z przepisów prawa, w szczególności ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów prawnych z zakresu prawa pracy, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, w zakresie, w jakim pracodawca realizuje swoje obowiązki prawne, podanie danych osobowych i ich przetwarzanie przez .. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.. Pobierz: .Od 1 stycznia 2018 r. art. 21 ust.. Aż tak się nie różnią.. Pl. 0 strona wyników dla zapytania wzór.. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. Komisja ds.. Czy w razie nieprzedłożenia wymaganych danych może odmówić przyznania świadczenia socjalnego?Przykładowe podanie o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego.. Podanie danych jest niezbędne w celu ustalenia prawa do pomocy materialnej.Specjalista Specjalista Komisja socjalna Zatwierdzam do wypłaty ds. kadr i płac ds. finansowych Prezes Zarz ądu 1 W przypadku zmiany sytuacji materialnej i/lub rodzinnej osoby ubiegaj ącej si ę o pomoc socjaln ą, do wniosku nale ży doł ączy ć now ą informacj ę zgodn ą z zał ącznikiem nr 1 do RegulaminuProszę o podanie mi wzoru.. Ponoszę wysokie koszty na leczenie i leki związane z chorobą … Przykład 2: W związku z wypadkiem/pilną operacją i trudną sytuacją rodzinną i materialną proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej, która jest mi potrzebna na sfinansowanie rehabilitacji ….Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi .- 2 - 9. Wysokość otrzymanych przez Pana/Panią zapomóg w ubiegłym i bieżącym roku kalendarzowym: .. ( wypełnia pracownik socjalny UP )Wypłata zapomogi z ZFŚS uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt