Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika do prokuratury
Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratora - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.Wniosek o ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie Nasz ojciec od wielu lat jest alkoholikiem, nie chce się leczyć.. Czy my jako dzieci możemy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie i starać się o przymusowe leczenie odwykowe ojca?. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.Niepodanie faktów i okoliczności potwierdzających istnienie ww.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. Czy była teściowa (jestem 9 miesięcy po rozwodzie i nie zamieszkuję ani z nią ani z byłą) ma do .Porada prawna na temat wniosek o leczenie odwykowe do prokuratury.. Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?. 1 ustawy tę .Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień) Wniosek należy podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy w Kłaju pokój nr 203 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala terminyProkurator musi załączyć opinię lekarza do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia odwykowego alkoholika, w przeciwnym wypadku sąd zwróci wniosek - orzekł w środę, 11 września, Sąd Najwyższy..

... podanie do prokuratury.

Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego leczenia.. Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia .Do wniosku o przymusowe leczenie dołącza się dotychczasową dokumentację oraz opinię biegłego, jeśli taka już została wydana.. Prokurator pchnie sprawę do Sądu a ten wyda postanowienie o przymusowym leczeniu.Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie, Prokurator.. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu formpismo do Prokuratora o skierowanie na przymusowe leczenie psychiatryczne.. Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.. przesłanek ustawowych spowoduje konieczność wystąpienia do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku, a co za tym idzie przedłużenie jego rozpatrzenia..

Taki wniosek może też złożyć prokurator.· Prokuratura.

Przymusowe leczenie alkoholika ubezwłasnowolnienie (bez jego zgody)Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest całkowicie bezpłatna.. Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy.- Prokuratura Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Jeśli komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o leczenie odwykowe do prokuratury, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odW ocenie Adama Bodnara, uwzględnienie takiego wniosku o przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego byłoby daleko idącą ingerencją w sferę wolności i nietykalności osobistej człowieka.. Osoba, wobec której sąd orzekł .Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych .Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika..

I może nawet ów człowiek dostanie wezwanie na leczenie.

Wnioski dotyczące wyłącznie osób zameldowanych na stałe lub przebywających w mieście WągrowcuNajlepsze efekty leczenia są wówczas gdy uzależniony dobrowolnie podejmuje decyzję o zerwaniu z nałogiem.. Mam takie pytanko - kto jest uprawniony do złożenia wniosku do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe.. Osoby te kieruje się na badanie biegłego w celu wydania opinii dotyczącej stopnia uzależnienia od alkoholu.wniosek do sądu o przymusowe leczenie, bo ona dobrowolnie się nie podda na pewno.. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu .Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - Wzór • Portal OPS.PL.. Orzeczenie o obowiązku poddania się .Okresowa poprawa postępowania osoby uzależnionej od alkoholu, zwłaszcza z obawy, jak w tej sprawie, przed przymusowym leczeniem, nie uniemożliwia uwzględnienia wniosku o jego zastosowanie .Ta sprawdzi, jak dalece choroba alkoholowa ojca jest zaawansowana, i może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie.. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to .Przymusowe leczenie alkoholika..

Porada prawna na temat wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie alkoholika.

- Regułą jest, że każda osoba ma swobodny wybór co do potrzeby podjęcia leczenia oraz jego sposobu i rodzaju.. ( bo moze o to wnieść prokurator lub gminna komisja d/s alkoholu- ale oni sie grzebia i sa mało skuteczni).. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoWniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Zależy nam, by rozpoczął walkę z nałogiem.Tylko w przypadku 2 procent leczonych można mówić o skuteczności przymusowego odwyku.To bardzo mało i resort zdrowia pracuje nad lepszym rozwiązaniem, które pozwoli skuteczniej radzić sobie z problemem alkoholizmu.. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. W przypadku gdy alkoholik nie chce podjąć leczenia odwykowego, można zastosować wobec niego przymusowe leczenie.. Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny alkoholika, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.Wniosek do prokuratora .. bo od wypisania zaświadczenia przez lekarza psychiatrę do złożenia wniosku ma się tylko czternaście dni!. Czy mogę złożyć taki wniosek do Sądu Rejonowego, a jeśli tak czy opłata (.). Zmuszenie osoby do leczenia odwykowego 12 Lipca 2006. wypadkach, na wniosek zakładu, sąd może termin ten przedłużyć do 6 tygodni.. tak dobierając argumenty, aby ich nikt nie obalił!. Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie alkoholika, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji uprawnionej do tego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt