Przykładowe wnioski z obserwacji uroczystości szkolnej
Rodzaj/nazwa imprezy.. Wnioski dyrektora Zespołu Szkół im.. Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej Dyrektorzy, Nauczyciele.Sprawozdanie reportażowe - z wycieczki, ze zdarzeń życiowych, rozgrywki sportowej.. Uroczystość/impreza wynika .. Olsztyn.. Anna Kaczmarek.. Rodzaj/nazwa imprezy.. Ten sam cel, jaki chcemy zrealizować z pomocą obserwacji, możemy osiągnąć poprzez obserwowanie różnego ro-dzaju faktów, zdarzeń i zjawisk.Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej Dyrektorzy.. Jak to wogóle ma wygląda?. Nauczyciele przygotowujący uroczystość/imprezę Uczniowie biorący udział .. Zadanie Wyniki i wnioski Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań statutowych poprzez przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektor w ramach sprawozdania z nadzoru pedagogicznego .4.. .Przykładowa ankieta do badania problemu narkotyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej Ankieta - Problem narkotyków w szkole (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) Przykładowa ankieta do badania problemu narkotyków w szkole dla nauczycieliObserwacje W roku szkolnym 2014/2015 w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor oraz wicedyrektor przeprowadzili 26 obserwacji (28 w roku 2014/2015, 15 w roku 2012/2013) oraz 27 doraźnych (dyrektor) w ramach tzw. spaceru pedagogicznego.. o systemie oświaty ( Dz.u..

Arkusz obserwacji uroczystości.

Etap 2.Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019: Należy utrzymać dobry poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym; Kontynuacja współpracy z rodzicami , poszukiwanie nowych form.. Po szczegółowym przeanalizowaniu danych w obrębie .diagnoza przedszkolna dzieci 5-, 6- letnich ktÓre podjĘŁy naukĘ w oddziaŁach zerowych szkoŁy podstawowej nr 2 w lublinie w roku szkolnym 2016/2017Sprawozdanie z planu wspomagania nauczycieli w wykonywaniu ich zadań statutowych w roku szkolnym 2015/2016.. Obserwacja to sposób postrzegania, .Analiza wyników diagnozy gotowości szkolnej dziecka.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejUroczystość/impreza wynika z kalendarza imprez szkolnych/z inicjatywy n-li organizatorów Uwagi i spostrzeżenia z przebiegu uroczystości/imprezy Elementy podlegające ocenie/obserwacji poziom bardzo wysoki poziom dobry poziom dostateczny poziom niski Przygotowanie organizacyjne Jakość i zawartość merytorycznaAle nie oznacza to wcale, że przedmiot obserwacji musi być zawsze tożsa-my z jej celem: wystarczy, że łączy ich wysoki stopień prawdopodobieństwa.. odbycia uroczystości/imprezy Odbiorcy - uczestnicy.. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r nr 168 poz. 1324 ze zm.PRZYKŁADOWE KARTY OBSERWACJI DZIECI I WYBRANE MONITORINGI..

Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.

Jest to obserwacja porównawcza z obserwacją wstępną i odbywa się .. ze strony nauczyciela i w przyszłym roku szkolnym (w przyszłości).. Jest pisane z punktu widzenia uczestnika lub świadka; Sprawozdanie typu recenzja - z książki, filmu, spektaklu.. Planując pracę wychowawczo-dydaktyczną, uwzględniają w niej zadania umożliwiające dokonanie obserwacji najistotniejszych umiejętności dziecka.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. odbycia uroczystości/imprezy Odbiorcy - uczestnicy.. z kalendarza imprez szkolnych / z inicjatywy n-li .Wnioski z obserwacji hospitującego - poziom sprawności dzieci w określonych umiejętnościach: Dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę na temat właściwości wody.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Arkusz obserwacji diagnozującej z przygotowania do czytania i pisania.ARKUSZ OBSERWACJI IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKADEMII Author: Gość Last modified by: sekretariat Created Date: 9/14/2010 6:37:00 PM Company: TOSHIBA Other titles: ARKUSZ OBSERWACJI IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKADEMII1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust..

Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Dyrektorzy.

Rozmowa przed obserwacj ą .. obserwacji mocne strony słabe strony Organizacja uroczysto ści Przebieg uroczysto ści .. Wnioski.. Można też poddać obserwacji to, z czym nauczyciel ma trudność i chce znaleźć dobre rozwiązania.Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowychodbyła się uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zaprezentowaliśmy rodzicom montaż słowno - taneczno - muzyczny o narodzeniu Pana Jezuska - 16, zostaliśmy zaproszeni do Domu Seniora na przedstawienie jasełkowe, Mieszkańcy Domu Seniora przedstawili nam historie narodzenia Pana Jezusa - 15.Podczas zajęć z całą grupą, zabaw, czynności samoobsługowych itp., gromadząc w ten sposób informacje o dziecku.. Na początek warto zająć się węższym obszarem - np. podsumowaniem w trakcie lekcji i na jej koniec.. INSTYTUT KSZTAŁCENIA E K O -T U R .. Wyniki i wnioski z obserwacji notują w arkuszach diagnostycznych.. Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski..

Harmonogram obserwacji uroczystości - rok szkolny 2019/2020 .

Wiernie relacjonuje się w nim przebieg zdarzeń, informuje o spostrzeżeniach i obserwacjach.. w uroczystości Termin i miejsce .. Szukałam w sieci > ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(Dobry opiekun powinien sam podac, lub wspolnie ze stazysta .Podczas określania obszaru obserwacji ważne jest, by wybierać to, nad czym warto pracować, aby uczniowie uczyli się efektywniej.. Nauczyciele przygotowujący uroczystość/imprezę Uczniowie biorący udział .. Dokumentacja wycieczek jest prowadzona właściwie, zgodnie z nowym rozporządzeniem.. w uroczystości(klasa/liczba) Termin i miejsce .. Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?. Wnioski z obserwacji: .ARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI/IMPREZY SZKOLNEJ.. Czy możliwe jest przeprowadzenie niezapowiedzianych obserwacji zajęć praktycznych.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi .Powyższe przykładowe wnioski z kontroli zapisów dziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej są pozytywne, natomiast wyniki kontroli mogą ujawnić braki lub pewne niezgodności.. Obserwacja zajęć .. uroczystości, rozmów z dziećmi, zarówno w trakcie obserwacji planowanych, jak i tych doraźnych, codziennych.. Do badania użyto arkusza obserwacji, który jest skonstruowany w taki sposób, że do każdego obszaru kompetencji są przyporządkowane poszczególne wskaźniki (łatwe do obserwacji działania i zachowania dziecka).. Obserwowane były: zajęcia dydaktyczne, uroczystości szkolne.> Witam!. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej Dyrektorzy.. Data publikacji: 11 kwietnia 2017 r. .. z 2004r.ARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTO ŚCI SZKOLNEJ I.. Analiza dokumentacji placówki Dyrektorzy.. Uroczystość/impreza wynika .. Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. Jego celem jest przekazanie informacji o .III.. Umieją przewidzieć skutki próby roztopienia różnych cieczy i substancji.ARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI/IMPREZY SZKOLNEJ.. Obserwacje W bieżącym roku szkolnym w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono 15 obserwacji i hospitacji w tym 11 hospitacji zajęć lekcyjnych, 4 uroczystości szkolne, 1 zebranie klasowe z rodzicami i 1 zajęcia wyjazdowe.. Wanda Pakulniewicz.. Małgorzata Mikołajczyk.. R. Przeprowadzać każdego roku kontrole stałe w zakresie poprawności organizacjiZobacz jak powinno wyglądać sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, .. Obserwacje miały na celu doskonalenie procesuWnioski wynikające z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym były zrealizowane od początku bieżącego roku szkolnego..Komentarze

Brak komentarzy.