Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność wzór




4 Należy podać w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie informacji o terminie odbioru legitymacji/duplikatu legitymacji drogą telefoniczną lub w drodze korespondencji elektronicznej.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku ul. Bolesława Chrobrego 39 44-200 Rybnik tel / fax 032 42 37 202niepełnosprawności/duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności 1 WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 1.. Kolor: legitymacja koloru białego, napisy w .Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia) pobierz w formacie.. Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że 1 sierpnia 2017 roku zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, ze zm.Jesteś tutaj Portal Wzory Wniosków Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności .. W przypadku wypełnienia części III należy do wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dołączyć dwie jednakowe fotografie.Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność 2020 [Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność 2020.pdf - Pobrano 17 razy - 335 KB] Celem uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy przedłożyć w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu (ul. 3 Maja 16 .wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jednolite, białe tło), dokument potwierdzający tożsamość osób powyżej 18 roku życia (do wglądu), orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub prawomocny wyrok Sądu..

Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.pdfMiejski Zespół ds.

[48 kB] Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej [4.8 MB] Opublikowal: Data publikacji: 11-06-2019 Data modyfikacji: 11-06-2019 .- Orzekanie o niepełnosprawności - zasady ogólne - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby w wieku 16 lat - Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - Zaświadczenie lekarskie .Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników.. Dokument będzie estetyczny, mały i plastikowy.. Nazwa organu: POWIATOWY ZESPÓŁ DS.. W przypadku osób posiadających więcej niż jedno ważne orzeczenie legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię .niepełnosprawności/duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności 1 6.. 5 Rodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu.5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci), ..

Z dopiskiem „opłata za wydanie duplikatu legitymacji" .

Imię 3.Aby otrzymać legitymację należy złożyć: wniosek o wydanie legitymacji, kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której dotyczy wniosek.Wniosek o wydanie orzenia do ulg i uprawnień.pdf.. Nazwa organu wydającego orzeczenie wskazane w pkt 5 .. 5 Rodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu.Nowy wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.. Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności .Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy osoby przed 16 rokiem życia) Do wniosku należy dołączyć: 1.1 zdjęcie dziecka w formacie 35x45mm jak do dowodu osobistego.. doc,.pdf wzór wypełniania wniosku Wniosek o ponowne ustalenie (przedłużenie) stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niz 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.4 Należy podać w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie informacji o terminie odbioru legitymacji/duplikatu legitymacji drogą telefoniczną lub w drodze korespondencji elektronicznej.. Wniosek o wydanie nowej legitymacji osoby .wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień/ legitymacji osoby niepełnosprawnej/ karty parkingowej osoby niepełnosprawnej/ karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lubWZÓR Wniosek o wydanie: ..

WZÓR LEGITYMACJI.1 września 2017 r. zmienia się wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.

MGPiPS z dn. 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.. Postępowanie o wydanie legitymacji i duplikatu _____ Wszelkich informacji udziela Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul.5 Rodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu.. Natomiast jeśli wnioskodawaca nie składa wniosku osobiście, tylko przez osobę umocowaną do tego prawnie, wówczas .Jeżeli zatem strona występuje o wydanie duplikatu legitymacji wystawionej do 31 sierpnia br. to wniosek taki należy traktować jako wniosek o wydanie legitymacji wg zasad obowiązujących od 1 września br. (wydawana jest legitymacja na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia) Nie można zatem wydać jako duplikatu - legitymacji wg .WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Strona 1 Strona 2 POWIATOWY (MIEJSKI) ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O .. ** Wpisuje się na wniosek osoby zainteresowanej .. w otoczce napis: „Powiatowy (Miejski) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w .".. 4 Należypodaćw przypadku wyrażeniazgody na otrzymanie informacji o terminie odbioru legitymacji/duplikatu legitymacji drogą telefoniczną lub w drodze korespondencji elektronicznej.Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami..

Uwaga!5 Rodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osoby po 16-tym roku życia.pdf.. Legitymacja zawiera imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, jej numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska), termin ważności oraz symbol przyczyny i stopień niepełnosprawności wpisywane odpowiednio do legitymacji .stopniu niepełnosprawności i przesłanie jej pocztą na adres wskazany we wniosku ODBIÓR LEGITYMACJI właściwe należy zaznaczyć "X" Potwierdzenie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej 8 W przypadku wypełnienia części III należy do wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dołączyć dwie .4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (15 zł.).. Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kserokopię orzeczenia oraz jedno aktualne, niezniszczone (nieużywane) zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jak do dowodu osobistego) .Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (156.24 KB) Informacja dotycząca składania wniosku - osoba składająca osobiście wniosek obowiązana jest okazać się ważnym dokumentem tożsamości.. WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.. wchodzą w życie zmiany w rozp.. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osoby przed 16-tym rokiem życia.pdf.. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU.. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się we właściwym - według miejsca zamieszkania (stałego pobytu) - Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.. z 2015 r. poz. 1110), które przewidują m.in. nowy wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.. Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników (European Union of Medicine in Assurance and Social Security - EUMASS) z siedzibą w Brukseli jest stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza lekarzy orzeczników orzekających dla celów zabezpieczenia społecznego.Członkiem tej organizacji może być instytucja z państwa należącego do Rady ..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt