Oświadczenie lustracyjne kandydata na radnego wzór
Kiedy złożyć dokumenty?. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, o obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na radnego gminy, powiatu, województwa i dzielnicy m. Warszawy oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Za złożenie oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego nic nie zapłacisz.. 2 pkt 4 lit. j rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej - dalej r.r.k.d.s.. stanowi załącznik nr 1 do.. 4) Kandydat na radnego będący obywatelem Unii Europejskiej i niebędący obywatelem polskim wypełnia formularz nr 3 (w miejsce formularza nr 2) 5) formularz nr 3 - Oświadczenie kandydata na radnego - obywatela Unii Europejskiej .Wzory oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jako załączniki do poszczególnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).- formularz nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego w wyborach uzupełniających, przedterminowych - formularz nr 4 - formularz wykazu osób popierających listę kandydatów na radnych, Uwaga: W przypadku, gdy kandydat na radnego jest obywatelem Unii Europejskiej i nie jest obywatelem polskim należy w miejsce .Biuro Lustracyjne przypomina, iż oświadczenia lustracyjne lub informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy składać wyłącznie na wzorach określonych ustawą, wypełniając .Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji..

kandydata.

W gminach liczących powyżej 20 000 mieszkaneki mieszkańców.. Do zgłoszenia.. Oświadczenie to składają obywatele polscy urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r.Taki kandydat powinien jednak poinformować o tym na specjalnym formularzu.. Wzór zmieniono kilkanaście dni po ogłoszeniu daty wyborów i niektóre komitety mogą zostać nie zarejestrowane - zwracali uwagę.„Oświadczenie lustracyjne" lub „informacja" o jego złożeniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy - powinna być przekazana przez kandydata osobiście do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie - Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (pok.. Wskazane jest, aby kandydat zachował szczególną staranność wypełniając druk oświadczenia lustracyjnego, celem uniknięcia błędnego .Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.. oświadczenie kandydata na radnego o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności do danej rady;*) 6) oświadczenie lustracyjne złożone przez kandydata; *) 7) informację o uprzednim .Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławBiuletyn Informacji Publicznej..

Wśród dokumentów wymaganych od kandydata na dyrektora szkoły § 1 ust.

1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .Obowiązek złożenia oświadczeń lustracyjnych dotyczy m.in. wójtów i radnych.Do 14 grudnia wszystkim osobom podlegającym lustracji trzeba przesłać zawiadomienia o obowiązku ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego.. Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, że było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.Dotyczy naborów na stanowiska, o których mowa art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn.. Przykładowy wzór zgłoszenia kandydat.a na wójta.. Po doręczeniu zawiadomienia lustrowani mają obowiązek złożenia oświadczenia w ciągu trzech miesięcy.Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA.. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.- Z jednej strony.Dokumenty te należy składać wyłącznie na wzorach określonych ustawą.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r.Oświadczenie lustracyjne wg wzoru określonego ustawą (patrz załącznik nr 1 do komunikatu) należy złożyć (wypełnić) we właściwej komisji wyborczej w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie..

Komisja poinformowała, że oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz.WZÓR.

W specjalnym komunikacie Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała zasady dotyczące składania oświadczeń przez osoby startujące w wyborach samorządowych.. należy dołączyć: — postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetuPraktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a.. 113a), bądź za pośrednictwem poczty (list polecony).1. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.3) formularz nr 4 - przykładowy wzór formularza wykazu osób popierających listę kandydatów na radnych.. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.- Wskazane jest, aby kandydat zachował szczególną staranność wypełniając druk oświadczenia lustracyjnego, celem uniknięcia błędnego jego wypełnienia poprzez np. podpisanie części .Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 10 maja 1990, tzw. oświadczenie lustracyjne, było składane w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie funkcji publicznej.5) numery okręgów, w których komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów na radnych do rady gminy..

wymienione jest oświadczenie o .Mechanizm wyboru radnych jest zróżnicowany w zależności od wielkości gminy.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt