Wniosek o patronat honorowy prezydenta rp wzór
Aktualności i informacje dotyczące Prezydenta Polski i jego najbliższego otoczenia.W komitetach honorowych Prezydent RP pełni funkcję Przewodniczącego.. Uprzejmie informujemy, że osoby prywatne, stowarzyszenia oraz wszyscy organizatorzy imprez, którzy ubiegają się o objęcie patronatu honorowego nad imprezą przez prezydenta Małgorzatę Mańkę-Szulik powinni wypełnić wniosek (do pobrania poniżej).Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie co najmniej .Nowy Wniosek o honorowy patronat wniosek _o _honorowy _patronat _2012.doc 0.04MB Nowa Opinia właściwego departamentu merytorycznego opinia _patronaty _honorowe _2012.doc 0.03MB Nowy Regulamin przyznawania patronatu honorowego w MKiDN 2016-12-01 _Regulamin _honorowego _patronatu _2016.doc 0.05MBKancelaria dodała, że wniosek w tej sprawie od organizatorów wpłynął do KPRP 8 lutego br. "Dziś Kancelaria Prezydenta RP podjęła decyzję o odmowie objęcia patronatem głowy państwa marszu w Hajnówce".. Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.. Sprawozdanie z imprezy patronackiej.Oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.. Wcześniej honorowym patronatem prezydenta chwalili się na Facebooku organizatorzy marszuTwój wniosek zostanie zaopiniowany, a ostateczną decyzję o przyznaniu honorowego patronatu podejmie Minister Zdrowia..

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia.III.. Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone.Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do informowania niezwłocznie Biura Ministra MFiPR, o podjętych działaniach, o których mowa powyżej.. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza.Wniosek o Patronat Prezydenta Miasta Radomia (PDF) (377.85 KB) Wzór oświadczenia do wniosku o honorowy patronat Prezydenta Miasta Radomia (13.37 KB) Wniosek o materiały promocyjne miasta Radomia (376.2 KB) Materiały promocyjne - Folder "Radom - siła w precyzji - Kultura" Wniosek o Patronat Prezydenta Miasta Radomia (DOC) (70 KB)Występując o patronat honorowy Prezydenta Miasta należy wypełnić wniosek dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Koninie i dostarczyć go do urzędu na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem.. [jeśli tak] Proszę podać także informację, czy poprzednie edycje były objęte honorowym patronatem lub czy Wojewoda uczestniczył w komitecie honorowym.. Lista innych podmiotów, do których wysłano lub planuje się wysłać prośbę o patronat honorowy lub o udział w komitecie honorowym: 12.. Formularz wniosku, o którym mowa w ust..

Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Decyzja ma charakter uznaniowy.Jeśli otrzymasz patronat honorowy, pamiętaj aby umieścić taką informację oraz logo ministerstwa w materiałach promocyjnych.Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek o objęcie przez Prezydenta Wrocławia Patronatem Honorowym wydarzenia lub udział Prezydenta Wrocławia w Komitecie Honorowym; załączniki (np. program wydarzenia, referencje, inni patroni) Formularz wniosku dostępny jest również w Kancelarii Prezydenta Wrocławia.1.. Procedura ta pozwala na wszechstronną analizę .W przypadku gdy o Patronat Honorowy Prezydenta RP ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą itp. O decyzji w sprawie Patronatu Honorowego Prezydenta RP wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną.Prezydent RP sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny".Zasady przyznawania patronatów prezydenta Nowego Sącza.. Zasady przyznawania patronatów prezydenta Nowego Sącza reguluje Zarządzenie Nr 75/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2016 r., w sprawie określenia zasad przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Nowego Sącza.Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Starosty Płockiego powinien zostać złożony co najmniej na 7 dni przed organizowanym przedsięwzięciem..

Honorowym patronatem nie są obejmowane inicjatywy związane z budową inwestycji czy powstaniem publikacji.

Aby uzyskać Honorowy Patronat Prezydenta RP należy złożyć wniosek, który powinien .Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Nowosądeckiego stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.. Z wnioskiem o Wyróżnienie zawsze występuje organizator.. Logo Patronat Starosty.Wniosek o patronat prezydenta Zarządzenie nr 3478/2018 Prezydenta Miasta w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie facebookpodane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów na podstawie art. 6 ust.. W przypadku objęcia przez prezydenta patronatem honorowym projektu lub wydarzenia, używamy identyfikatorów herbowych, odpowiednich do sytuacji: ..

Prawidłowy wniosek należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul.Zasady obejmowania patronatem prezydenta Zabrza .

Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul.. Procedura ta pozwala na wszechstronną .Urząd Marszałkowski 1.. Dodatkowe .Ministerstwo Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.. Wcześniej honorowym patronatem prezydenta chwalili się na Facebooku organizatorzy marszuIdentyfikator herbowy Prezydenta m.st. Warszawy jest zastrzeżonym znakiem towarowym m.st. Warszawy.. Prezydent RP nie obejmuje honorowego patronatu nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul.. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 81 44 16 529 lub (+48)81 44 16 606, e-mail: [email protected] Uzasadnienie wniosku: 13.. Wzór wniosku.. Wersja identyfikatora herbowego do u życia w sytuacji, gdy Prezydent m.st Warszawy jest jednym z wielu patronów i zastany projekt graficzny .Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu prowadzone są przez Kancelarię Marszałka Województwa Lubelskiego.. 4 dostępny jest na stronie internetowej Starostwa: 1, lit e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowani władzy publicznej oraz art. 7 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym - promocja gminy;Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin - zwany dalej „Patronatem" - jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Miasta Lublin, których realizacja przyczynia się do promocji i .Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.. 4.Wniosek o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa złożony co najmniej na 28 dni roboczych przed planowanym przedsięwzięciem.. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt