Wzór zgody rodziców na udział w wycieczce
1 lit. a RODO) w celu udziału w wycieczce/imprezie oraz w celach promocyjnych.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim: Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę) Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h )w do Gdyni Centrum Nauki Eksperyment, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016 roku.. Zbiórka w szkole o godz. 8.00.Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, przez kierownika lub opiekunów w czasie wycieczki.Zgody i deklaracje rodziców Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka W roku szkolnym.. Czy o sprawach wycieczek, wyjazdów, zajęć dodatkowych może decydować jeden rodzic, czy muszą być podpisy obojga rodziców?Wzór karty wycieczki/imprezy.. materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki.. rozporządzenia.. W dniu wyjazdu zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca .Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.. Dane osobowe uczestnika wycieczki: blocked odpowiedział(a) 10.05.2012 o 17:02 zgadzam sie na .Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust.. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn / córka uczestniczył / a w „ART..

Wzór zgody rodziców na udział ucznia w wycieczce.

Duplikaty legitymacji szkolnej, .. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, i nie ma żadnych przeciwwskazań na podróż autokarem.. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, i nie ma żadnych przeciwwskazań na długą podróż autokarem.. 2019 r. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn / córka uczestniczył / a w zajęciach na lodowisku W dniu wyjazdu zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia do miejsca zbiórki i powrotu do domu.Pytanie: Czy oświadczenie rodziców mówiące o tym, że wszelkie decyzje dotyczące dziecka (np. zgoda na wycieczkę, zgoda na zajęcia dodatkowe) może podejmować jedno z nich i jest to wyrażenie woli obojga rodziców - jest zgodne z prawem?. Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.. Wzór oświadczenia opiekuna wycieczki.. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn / córka uczestniczył / a w turnieju.. W wypadkach nagłych wyrażam / nie wyrażam* zgodę / zgody* na podejmowanie decyzji związanychZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA NA WYCIECZCE .. w wycieczce.. Załącznik 10 - oświadczenie pełnoletniego ucznia w sprawie uczęszczania na lekcje religii,etykiJednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wyjazdu..

Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej.

Wzór listy uczestników wycieczki.. Data publikacji: 1 września 2017 r. Poleć znajomemu.. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce szkolnej do w dniach Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.. NOCY".. ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W WYCIECZCE SZKOLNEJ My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) .. że stan zdrowia naszego/mojego dziecka pozwala na udział w tej wycieczce.. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestniczenia w wyjeździe.. Wzór .na lodowisko organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie w dniu 20 lutego 2013 roku.. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, która zawiera imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia.. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w .ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH Wyrażam zgodę na udział córki/syna .w dniach 23.05.2018 r. - 25.05.2018 r. Z poważaniem , < podpis twojej mamy > Odpowiedzi..

Wzór zgody na basen-klasa 4.

Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie.. Listę .w wycieczce do Rzeszowa w dniu 10.02.2015r.. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie .Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach pieszych poza teren przedszkola.. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mojego dziecka.. (imię i nazwisko dziecka) naWyrażam zgodę na udział mojej córki w wycieczce rowerowej do kolorado , która odbędzie się dnia 16 maja 2012r.. Potwierdzenie zapoznania rodziców z dokumentami 2.. Wyrażam zgodę na udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej i ewentualnej hospitalizacji dziecka.. /podpis matki/ /podpis ojca/ Wyrażam zgodę na fotografowanie dziecka w przedszkolu oraz udostępnianie i wykorzystanieWZORY DOKUMENTÓW.. 5.do Kina Sokół w Nowym Sączu na film pt. „Dobry dinozaur" w dniu .. Wyrażam/-y zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku .Do Działdowa na lodowisko ,zorganizowany przez MOSIR w Lidzbarku, który odbędzie się w dniu 23.01..

Czytelny podpis rodziców/opiekunów.

W dniu wycieczki zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki.2.. Wzór karty wyjścia na konkurs/zawody sportowe.. Zgoda rodziców na ponoszenie konsekwencji działań dziecka.. W dniu wydarzenia zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca wydarzenia (GCKiB w Płośnicy) Dziecko choruje na jakąś chorobę TAK/ NIE.Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki / „zielonej szkoły".. Wzór karty wyjścia poza teren szkoły.. Inne istotne informację, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki: .Wyrażam / nie wyrażam * zgodę ( y ) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownikaWzór zgody na WDŻ.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.Zgodę na zorganizowanie wycieczki szkolnej wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.. 04.12.2015 r. Całkowity koszt wyjazdu „mikołajkowego" sfinansowany jest przez Radę Rodziców i WOK-Tylmanowa.. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania pielgrzymki.. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej lub leczenie ambulatoryjne.. Wzór rozliczenia finansowego wycieczki..Komentarze

Brak komentarzy.