Przykładowe wnioski z obserwacji lekcji
Skupia uwagę na tym, jak przebiega uczenie się uczniów, a mniej na tym, w jaki sposób nauczyciel prowadzi ten proces.Czy na lekcji utrzymywana jest dyscyplina uczniów?. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. III Stosowane metody: działań praktycznych, elementy metody problemowej, elementy heurezy.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Na górę .. 3. jaki był ( w ogólnym zarysie ! ). W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.. Umieją przewidzieć skutki próby roztopienia różnych cieczy i substancji.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Autor: nauczycielka Jolanta Bot Przedszkole Nr 4 ul. Narutowicza 8 Lublin 20-004 .. Wnioski, spostrzeżenia, uwagi, które warto .Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.. Sposób wykonywania zadań w grupach i prezentacja efektów pracy zespołowej świadczy o wdrożeniu klasy do tej formy pracy na lekcji.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. TAK NIE 6.wykorzystuje wielości fizyczne do opisu wyników obserwacji i doświadczeń związanych z badaniem swobodnego spadania ciał, przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, .. przypomnienie niezbędnych wiadomości z lekcji wcześniejszych.. Czy dobór środków i metod sprzyjał osiągnięciu celów?. Anna Kaczmarek.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5..

Arkusz obserwacji lekcji.

Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego.. /ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI MATEMATYKI TYPU ZASADNICZEGO, ĆWICZENIOWEJ LUB POWTÓRZENIOWEJ I.. Arkusz przed obserwacją 2.. Analiza konspektu lekcji.. Czy ocenianie było zgodne z WSO?. Odbywa się ono poprzez rozmowy, wszelkiego rodzaju obserwacje celowoArkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.PRZYKŁADOWE KARTY OBSERWACJI DZIECI I WYBRANE MONITORINGI.. przebieg lekcji , co było ok a co należy poprawić Dodam , że zawsze skupiam sie zawsze na tym co pozytywne .. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.Wskutek jej zastosowania klasa staje się nam bliższa.. Obserwacja lekcji poprzez granie roli ucznia.Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Fakty dotyczą obszaru obserwacji ustalonego przed lekcją .Blog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty zajęć,kartę hospitacji, obserwacji, arkusz samooceny, itp. ..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Istotnym elementem utrwalenia wiadomości było zadanie pracy domowej - utworzenie przykładowego algorytmu i opisanie go.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. Wiedzą, co może unosić się na wodzie a co w niej utonie.obserwacja i ocena młodzieży w czasie realizacji zadań lekcji obserwacja i ocena warunków materialno-technicznych do prowadzenia lekcji i powiązanie ich z pozostalymi elementami lekcji zdobycie umiejętności utrwalania w pamięci przebiegu lekcji przez obserwację oraz sporządzania odpowiedznich notatek.Wyciągnij wnioski na przyszłość.. Czy nauczyciel uwzględniał cele związane podst. progr?. Ułatwia to nie tylko coraz lepsze jej po-znanie, lecz także pozwala lepiej wywiązać się ze swych obowiązków jako pedagogów — prakty-ków.. Podczas obserwacji obserwator notuje: co z tego, co miał obserwować, zaobserwował (fakty), dowody do swoich obserwacji, to, czego nie udało mu się zaobserwować.. WNIOSKI STAŻYSTY (CZEGO SIĘ NAUCZYŁAM)Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Przykładowe Faza wprowadzająca.. Olsztyn.. Czy lekcja przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami?.

Sprawdzenie pracy z poprzedniej lekcji.

1.Po lekcji obserwator powinien zachęcić nauczyciela do refleksji na temat przeprowadzonych zajęć, przebiegu, metod, wykorzystanych środków, alternatywnych rozwiązań, zwracając szczególną uwagę na zaobserwowane pozytywne elementy.. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie oraz powtórzenie przez nauczyciela informacji poznanych na lekcji.. Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?. W pracy z dziećmi przedszkolnymi ważna rolę odgrywa dokładne poznawanie dziecka.. Dyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć.. Hospitacjom podlegaj ą wszystkie formy zaj ęć z uczniami oraz pracy z rodzicami.. Jana Pawła II w Dębem wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły za rok szkolny 20010/2011 Zgodnie z art. 31 pkt 1 i art.33 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Czy struktura lekcji sprzyjała osiągnięciu celów?. Załóż własny blog!II Obserwacja klasy Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, szybko i sprawnie wykonywali polecenia nauczyciela.. o systemie oświaty ( Dz.u.. z 2004r.Lekcję należy jednak opisywać z perspektywy ucznia, w kontekście działań nauczyciela, który buduje sytuacje dydaktyczne .. Przykładowy opis z arkusza obserwacji dotyczy zajęć chemii: „Nauczyciel, w formie pokazu, wykonuje ..

Organizacja i przebieg lekcji.

Definicja przedmiotu procedury: hospitacja jest form ą nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora nad nauczycielami i jest realizowana poprzez obserwacj ę lekcji co najmniej w jednym z trzech aspektów: a) kontrolno - oceniaj ącaStrona czwarta arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. Omawiane są właśnie wskaźniki.Arkusz obserwacji lekcji Strona 1 z 6 ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - OBSERWACJA DIAGNOZUJĄCA Data Nazwisko i imię nauczyciela Klasa Przedmiot Nazwisko i imię prowadzącego obserwację Funkcja Temat lekcji Zagadnienia podlegające obserwacji 1. wiedzę umożliwiającą realizację nowego tematu.Obserwacja w portalu Edux.pl .. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w notes i długopis.. Rozmowa z nauczycielem przed lekcją 1.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Czy cele lekcji zostały osiągnięte?. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w długopis i notes z zapisanym w nim obszarem i wskazówkami do obserwacji.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Jakie są zasadnicze cele lekcji?. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce prywatności.szkoły.. Arkusz obserwacji lekcji 1.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. Jaki był temat lekcji poprzedniej i jaki będzie temat lekcji następnej?. Czy dopasowano stopień trudności do możliwości percepcyjnych uczniów?. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.1.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Zobacz politykę cookies.1.. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. Nie trzeba chyba dowodzić, że wnioski wypływające z obserwacji dorywczej są pozbawione uzasadnienia naukowego.Cel i tematyka obserwacji zajęć nauczycieli Rodzaj planowanych obserwacji Cel obserwacji Tematyka obserwacji diagnozująca obserwacja aktywności, poziomu .. i obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych przez nauczyciela celów, zastosowanych metod nauczania - uczenia się - organizacja procesuZ OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Kościan.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów.Następnie dwuosobowe grupy prezentowały swoje prace i wnioski z nich płynące na forum całej grupy..Komentarze

Brak komentarzy.