Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wzór
15 min czytania Jeśli dostałeś wezwanie do wyjaśnienia ceny to jesteś w szerokim gronie wykonawców.. Wbrew powszechnej opinii rażąco niska cena to nie cena niższa o co najmniej 30% od szacunków zamawiającego oraz arytmetycznej średniej ofert złożonych w postępowaniu.. Podobnie jak w przypadku rażąco niskiej ceny oraz kosztu, ustawodawca nie wyjaśnił pojęcia ich istotnej części składowej.Pierwszym przepisem, w ustawie Pzp, który mówi o „rażąco niskiej cenie", jest przepis art. 89 ust.. 1 pkt 4 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.Rażąco niska cena to cena nieadekwatna, skalkulowana poniżej kosztów wytworzenia towaru lub realizacji usługi.. wyrok KIO z dnia 7 września 2016 r. sygn.. ZULe zmagają się aktualnie z tłumaczeniem, dlaczego byli w stanie zaoferować na danych pakietach aż tyle poniżej szacunku zamawiającego.. Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia.możliwość oparcia argumentacji w zakresie rażąco niskiej ceny wyłącznie na takim stwierdzeniu, bez konieczności dowodzenia, iż istotnie dana oferta zawiera rażąco niską cenę.. Nie została ona zawarta w katalogu czynności przewidzianym w art. 180 ust.. KIO 880/16).Wyjaśnienia ws.. Domniemanie to ma charakter wzruszalny, gdyż Wykonawca może je obalić poprzez złożenie wyjaśnień pozwalających Zamawiającemu ocenić .Temat: Rażąco niska cena po nowelizacji Po pierwsze dla mnie z przepisu wynika jednoznacznie - jeżeli cena oferty jest niższa o 30% wartości zamówienia lub średniej złożonych ofert mamy obowiązek wezwać do złożenia wyjaśnień.Temat dotyczący wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest na czasie..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny .

Ceny rynkowe to za mało Nie będzie zatem wystarczające dla zamawiającego powoływanie się jedynie na ceny rynkowe.Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny odbywa się na podstawie art. 90 ust.1, nie zaś na podstawie art. 87 ust.1.. Takim sygnałem ostrzegawczym dla zamawiającego jest zgodnie z ustawą zwłaszcza .wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - wzór.. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .I.. Akty prawne UE.. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 października 2011 r.Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny: Wystąpienie przez Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art. 90 ust.1 pzp ustanawia domniemanie zaoferowania ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia.. Zgodnie z treścią art. 89 ust.. Innymi słowy, to cena którą możemy określić jako dumpingową.. Oczywiście nie da się prosto powiedzieć, kiedy cena powinna wydawać się rażąco niska.. Jasne, nikt nie wymaga, aby składać dowód na każdą kwotę przewijającą się w wyjaśnieniu.. Jednak czasami zdarza się, że inni oferenci (oczywiście ci z gorszymi cenami) kwestionują rynkowość danej oferty..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie są wystarczające dla Zamawającego i odrzuca ofertę.Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 90 ust.. 1 stanowi wprost, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli ten zaoferował w postępowaniu cenę, koszt lub ich istotne części składowe, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego .Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust.. a co dalej?. Ustawodawca albo popełnił błąd, albo umyślnie zrezygnował z prawa zamawiającego do wyznaczenia terminu na złożenie wyjaśnień.Reasumując, cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie nie występuje na rynku, na którym ceny wyznaczane .1..

Wzór wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny >>> Strona główna.

Jedna z ceną ofertową 160.000 zł, a druga z ceną ofertową 48.000 zł.. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.. Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.. Cena rażąco niska to taka, która nie pokrywa kosztów i nie uwzględnia zysku wykonawcy (zob.. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wyjaśnienia na podstawie art. 90 ust.1 poprzedzone zostały wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, w tym ceny na podstawie art. 87 ust.1.Jeśli szukasz wskazówek co do sporządzenia odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty przeczytaj artykuł Zasady wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.. które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości .Czym jest rażąco niska cena?. rażąco niskiej ceny można objąć tajemnicą przedsiębiorstwa >> Formalne udzielenie odpowiedzi na żądanie wyjaśnienia ceny przy równoczesnym nie odniesieniu się w treści wyjaśnień do wszystkich elementów cenotwórczych jakie zgodnie z żądaniem zamawiającego miały być zaprezentowane, nie może być uznane za .Zgodnie z obowiązującymi przepisami to zamawiający decyduje, czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia ceny w konkretnej sytuacji..

W tej sytuacji przeprowadziliśmy procedurę analizy rażąco niskiej ceny.

oferta przetargowa tajemnica przedsiębiorcy rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnienia wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.. 1a pkt 2 ustawy Pzp.. Wykonawca oznajmił nam, iż podając cenę na zadanie kierował się stawkami jakie obowiązują w województwie Lubelskim i Dolnośląskim.Wzory dokumentów.. Zważając na powyższe, w przypadku zamówień o tzw. wartości krajowej wykonawca nie może wnieść skutecznie odwołania na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.Ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest możliwe, jeśli treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego 17 sty 2020, 00:00 Na podstawie art. 89 ust.. Czy takie wyjaśnienia są prawidłowe?Warto jednak pamiętać o tym, że im lepiej będą udokumentowane koszty, tym lepiej wyjaśnienie rażąco niskiej ceny będzie się bronić.. Argumenty dotyczące rażąco niskiej ceny przekazują zazwyczaj w odwołaniu.W związku z tym zamawiający może zażądać od wykonawcy stosownych wyjaśnień również wtedy, gdy cena lub koszt istotnych składników finalnej ceny lub kosztu sprawiają wrażenie rażąco niskich.. Decydujące znaczenie mają indywidualne okoliczności zamówienia.. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 400.000 zł a w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny podaje koszty, które łącznie dają cenę 200.000 zł.. Z rażącą niską ceną z reguły mamy do czynienia w sytuacji, gdy cena rażąco odbiega od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej złożonych ofert lub też od kolejnej oferty.. Wzory dokumentów.Wpłynęły 2 oferty.. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.. Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach.Czy wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w postaci kalkulacji musi ściśle odnosić się do ceny zaoferowanej w ofercie?. Rażąco niska cena oferty.. 1 pkt 4, który stanowi o tym, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.. Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii..Komentarze

Brak komentarzy.