Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Wzór wniosku jest zawarty w załączniku numer 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu .Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów tj. do 4 października 2019 r. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania(plik do pobrania również na dole strony).. wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa doWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz .Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików.Nr .Miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wypełnić jedynie w przypadku, gdy ma być ono inne niż miejsce zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania: Oświadczenia Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.- wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania..

4.wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania dostępny poniżej lub w pok.

60; pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania dostępny poniżej lub w pok.. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.INSTRUKCJA KROK PO KROKU Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.. § 2.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.. Zaświadczenie o prawie do głosowania: Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do .Miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania (wypełnić jedynie w przypadku, gdy ma być ono inne niż miejsce zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania): Oświadczenia.. Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby .W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców musi najpóźniej do 17 maja 2019 r. złożyć wniosek.. Wniosek z wymaganymi załącznikami złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na ujęcie w rejestrze wyborców.Wniosek składa się na formularzu dostępnym w urzędzie gminy, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010r..

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zwany dalej "wnioskiem", o którym mowa w art. 106c ust.. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej "ustawą", wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu .Opis: WoSAP-SS Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia można wnieść od dnia wejścia w życie aktu prawnego zarządzającego wybory do dziewiątego dnia przed dniem wyborów ( za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy)wzÓr wniosku o sporzĄdzenie aktu peŁnomocnictwa do gŁosowania w referendum lokalnym wniosek o sporzĄdzenie aktu peŁnomocnictwa do gŁosowania w referendum lokalnym w sprawie odwoŁania organu jednostki samorzĄdu terytorialnego*, zarzĄdzonym na (podać datę referendum): miejsce składania wnioskuWzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Wybory i referenda..

Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

*2) *wzory: wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania i aktu pełnomocnictwa do głosowania; *3) * wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP Polskiej DOC, 59 KB metryczka Wytworzył Administrator systemu Odpowiedzialny za treść Jacek Bednarek Data wytworzenia 07.09.2011 Opublikował w BIP Marcin Muc Data opublikowania 07.09.2011 12:54 Liczba pobrań 65Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Wybory i referenda..

do wniosku.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze godziny rozpoczęcia .pełnomocnictwa do głosowania.. Wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru .. W imieniu Prezydenta wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności - Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. Zapolskiej 4 pokoje 221 .1.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zwany dalej "wnioskiem", o którym mowa w art. 56 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanej dalej "ustawą", wnosi się, począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 9. dnia przed dniem wyborów.wzÓr wniosku o sporzĄdzenie aktu peŁnomocnictwa do gŁosowania w wyborach do sejmu rzeczypospolitej polskiej i do senatu rzeczypospolitej polskiej..Komentarze

Brak komentarzy.